Supervision

Medlem af Psykologfaglig selskab for supervision.

Godkendt som Supervisor af dansk Psykologforening

Som supervisor arbejder jeg med 4 former for supervision.

ledersupervision.jpg

Supervision til psykologer mhp. autorisation / specialisering

Har du brug for at blive dygtigere til dig fag? At blive bedre tilpas i det?

Jeg er optaget af, hvordan vi bedst kan støtte & hjælpe dig med dine fag-personlige og fag-faglige udfordringer.

Jeg har et særligt øje for forhold, som kan bidrage til Omsorgstræthed – et  underrapporteret, men desværre ikke sjældent, belastningsfænomen, som ses blandt hjælpere, som til hverdag arbejder med klienter med svære  historier i bagagen. Jeg har forsket i fænomenet og skrevet artikler om det, jeg har funder. Se artiklerne HER og HER.

 

Jeg sætter rammen for et trygt, struktureret & dynamisk supervisionsforløb, hvor vi hele tiden er optaget af 2 centrale ting i din udvikling som psykolog:

- at du har retning mod et stadig højere fagligt niveau

- at du får dybere indsigt i de særlige måder, hvorpå du kommer i spil i dit arbejde

Min praktiske ballast kommer fra omfattende klinisk erfaring på voksenområdet (voksenpsykiatri, palliation og egen praksis med ydernummer) og som supervisor indenfor børne-, unge- og voksenområdet på det specialpædagogisk og socialpsykiatriske felt. Jeg har desuden organisationspsykologisk erfaring og er Specialist i Psykoterapi.

 

Mit teoretiske ståsted er overvejende psykoanalytisk / psykodynamisk, og det er her min mest omfattende efteruddannelse hører hjemme (ISTDP). Jeg er samtidig efteruddannet i bl.a. ACT og systemiske, narrative og konsultative metoder.

Du kan føle dig tryg ved, at med mig som supervisor er du og problemet styrende for ad hvilke veje, vi bevæger os - ikke en teori eller en metode – de er alene hjælpemidler til at bringe dig videre fagligt og personligt.

 

Her kan du hente et postkort til print om mine ydelser.

supervision gruppe erhverv-crop.jpg

Supervision til grupper

Er I som medarbejdere og team udfordret af vanskeligt relationsarbejde i hverdagen? Får I indimellem åndenød og ondt i maven af komplicerede sager og ville helst give dem videre til en kollega? Er det svært at bevare overblikket og finde de bedste veje i en hverdag præget af en kombination af gode intentioner og begrænsede ressourcer? Supervision kan være et effektivt bud på bedre fagligt overblik, nødvendige prioriteringer og strategier på person- og teamniveau, og både specifik og generel fagprofessionel opkvalificering.

 

Som supervisor får I med mig ved roret mulighed for at blive klarere på, hvad I kan gøre ved det, I er særligt udfordret af. Jeg tager ansvar for at lave de strukturer i supervisionen, som giver jer overblik. Jeg har ikke svaret – det véd jeg, I har! Og både idéerne til og erfaringen for, hvad der kan virke. I hverdagen mister man imidlertid fra tid til anden overblikket over den viden, som er til rådighed. Supervision handler om at genfinde sin viden og kombinere den til nye endnu bedre løsninger. Den egentlige effekt af supervisionen afhænger imidlertid af 2 på hinanden følgende processer:

- jeres aktive deltagelse i supervisionen

- jeres ihærdighed og loyalitet overfor de beslutninger, supervisionen munder ud i.

 

Udbyttet af denne 2-komponent proces er til gengæld en unik muligheden for faglig og personlig vækst og succes, som kan give jer fornyet arbejdsglæde og –tilfredshed.

 

Jeg lægger vægt på lederdeltagelse i supervisionsforløb for at sikre kontinuitet fra supervision til hverdag og større beslutnings-muskler i supervisionen.

ledersupervision.jpg

Ledersupervision

Kommer du i baghjul på personaleprocesserne? Har du opgaver eller medarbejdere, du er særligt udfordret af? Får du udviklet dig i den retning, du gerne vil? Mangler du åndehuller og refleksionsplads til at komme omkring dine udfordringer på en forfriskende, klargørende og handlingsrettet måde, så kan supervision være et godt bud.

 

Som leder er udfordringerne mange og udviklingspresset stort, fortløbende og mangefacetteret. De fleste ledere vil fra tid til anden have en oplevelse af, det er svært at finde vej og have sig selv med i alle de krydspres og paradokser, som præger hverdagen som leder i en organisation med inde- eller udefrakommende forventninger, krav og begrænsninger.

 

Jeg lægger som supervisor vægt på 3 ting:

- At supervisionen hjælper dig videre med både dine faglige og dine personlige udfordringer

- At supervisionen flytter dig som leder mod stadig bedre ledelse – for dig i lederrollen og for dem, du leder.

- At supervisionen er målstyret og sætter spor i din praksis.

krydsfeltssupervision-crop.jpg

Krydsfeltssupervision

Står du som leder med en medarbejder, som du rigtig gerne vil have i dit team, men som trods tilbagevendende samtaler med dig virker til at være fastlåst i udfordringer? Bliver opgaverne ikke løst godt nok? Er samarbejdet med dig, kolleger eller ’ud af huset’ u-tilfredsstillende?

Trods gentagne samtaler, møder, konkrete tiltag og handleplaner er den ønskede forandring ikke sket eller forsvinder igen. Du kan se, det koster for alle - medarbejderen, kolleger, ledelse og i yderste instans på organisationens renommé – hvad gør du så? Hvornår er alle muligheder udtømt – menneskeligt, fagligt og juridisk? Her kan Krydsfeltsupervision være løsningen.

Krydsfeltsupervision er en dybtgående systematisk metode, der giver holdbare resultater:

- medarbejderen tager ansvar for både faglig og personlig udvikling

- gensidig tillid (gen-)etableres

- både leder, medarbejder og kolleger oplever (fornyet) tilfredshed med samarbejdet

- sidst men bestemt ikke mindst giver det højere faglige niveau (sam-)arbejdsglæde igen.

Krydsfeltsupervision er en form for supervision, der bevæger sig i krydsfeltet mellem supervision og terapi, - derfor kan du som leder af etiske grunde ikke selv varetage selve Krydsfelt-interventionen, men må overlade den til en ekstern samarbejdspartner. Imidlertid involverer Krydsfeltsupervision undervejs systemet omkring din medarbejder, idet du som leder og de, der samarbejder med vedkommende, efter nærmere aftale indgår som medaktører i processen. Læringsprocessen vil derfor og som ringe i vandet smitte af på systemet og ikke være isoleret til én medarbejder.

 

Jeg har i en årrække arbejdet med erhvervspsykologiske opgaver, undervisning og supervision af forskellige faggrupper indenfor det specialpædagogiske /socialpsykiatriske område. Jeg har desuden som Specialist i Psykoterapi omfattende erfaring med at hjælpe mennesker til dybe forandringsprocesser, som gennemgribende kan ændre adfærd og skabe bedre samspil med andre.

 

Kontakt mig, hvis du vil snakke med mig, om metoden er relevant ift. en given personalesag. Og har du lyst til at tale med nogen, som fra kommunal side har erfaringer med metoden, kan du kontakte Dorte Aaen, personalekonsulent i Ikast-Brande kommune: doaae@ikast-brande.dk.